انواع توپک ها و عملیات های توپک رانی- pipeline pigs and pigging

عوامل مؤثر در کاهش راندمان خط لوله

عملیات توپک رانی

توپک رانی مفهومی در زمینه مراقبت از خط لوله است که شامل استفاده از وسایلی به نام توپک است که خط لوله را تمیز می کنند و قابلیت بررسی شرایط خط لوله را دارند. این سه فایل از دکتر وطنی، توپک های معمولی و هوشمند عملیات های توپک رانی معمولی و هوشمند و تفسیر نتایج آنها را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد.

رمز: www.tupeg.ir