عوامل کاهش راندمان در خط لوله

عوامل مؤثر در کاهش راندمان خط لوله

دلایل انجام عملیات توپک رانی

به عملیاتی که وسیله ای به نام «توپک» برای اهداف جابجایی سیالات تجمع یافته، تمیزکاری و بررسی خط لوله، به درون خط لوله فرستاده می شود توپک رانی می گویند. این سه فایل از دکتر وطنی، بطور جداگانه عواملی که باعث نیاز به توپک رانی می شوند را تشریح می کند. این سه عامل شامل تجمع مایعات، تشکیل هیدرات و خوردگی خط لوله هستند.

رمز: www.tupeg.ir