دوره های مهندسی شیمی

انتقال حرارت جابجایی، هدایت و تشعشع
جریان‌های چند فازی
انتقال حرارت در ابعاد میکرو و نانو
فرآیندهای انتقال حرارت و...

روش های دفع پسماند

دفع بدون دفن

لند فیلینگ و روش های استحصال انرژی ازآن 

فرصت های...