دوره های آشنایی با اپلای

بعد از اینکه دانشگاه و استاد های مورد نظر خودتان را پیدا کردید، ایمیل زدن به استاد ها اولین قدم برای گرفتن...

Statement of Purpose یا انگیزه نامه مهمترین بخش درخواست اخذ پذیرش شما است و همانگونه که از اسم آن...

امروزه، با توجه به میل گسترده دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور، آشنایی با روند اخذ پذیرش و...

CV یا Curriculum Vitae در واقع تاریخچه ای از تمام فعالیتهای مفیدی است که انجام داده اید. CV نیز...

کارگاه مقاله خوانی و مقاله نویسی ؛آموزش نحوه صحیح مقاله خوانی و مدیریت زمان در مقاله خوانی، آشنایی با اصول...

امروزه، با توجه به میل گسترده دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور، آشنایی با روند اخذ پذیرش و...

Statement of Purpose یا انگیزه نامه مهمترین بخش درخواست اخذ پذیرش شما است و همانگونه که از اسم آن...

امروزه، با توجه به میل گسترده دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور، آشنایی با روند اخذ پذیرش و...

امروزه، با توجه به میل گسترده دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور، آشنایی با روند اخذ پذیرش و...

با ثبت نام از طریق این لینک نام شما در فهرست ثبت نام کنندگان کارگاه های 3 و 4 آبان ماه قرار...

Statement of Purpose یا انگیزه نامه مهمترین بخش درخواست اخذ پذیرش شما است و همانگونه که از اسم آن...

امروزه، با توجه به میل گسترده دانشجویان ایرانی برای تحصیل در خارج از کشور، آشنایی با روند اخذ پذیرش و...