نکاتي که مديران حتما بايد بدانند

2500000 تومان
شرکت در دوره
پنجشنبه 12 اسفند 1395 دوره های پیشنهادی

در حال تکميل 

مديران عامل، مالکين و عاملين ثبت، نگهداري و مديريت شرکت ها هستند. اين مديران متاسفانه اکثرا به دليل نگذراندن دوره هاي آموزشي حتي کوتاه علمي براي مديريت شرکت خود با ورود خسارت هاي زياد روبرو خواهند شد. اين دوره چکيده اي از رشته  mba کسب و کار است. مديران عامل، مالکين و عاملين ثبت، نگهداري و مديريت شرکت ها هستند. اين مديران متاسفانه اکثرا به دليل نگذراندن دوره هاي آموزشي حتي کوتاه علمي براي مديريت شرکت خود با ورود خسارت هاي زياد روبرو خواهند شد. اين دوره چکيده اي از رشته  mba کسب و کار است. مديران عامل، مالکين و عاملين ثبت، نگهداري و مديريت شرکت ها هستند. اين مديران متاسفانه اکثرا به دليل نگذراندن دوره هاي آموزشي حتي کوتاه علمي براي مديريت شرکت خود با ورود خسارت هاي زياد روبرو خواهند شد. اين دوره چکيده اي از رشته  mba کسب و کار است. مديران عامل، مالکين و عاملين ثبت، نگهداري و مديريت شرکت ها هستند. اين مديران متاسفانه اکثرا به دليل نگذراندن دوره هاي آموزشي حتي کوتاه علمي براي مديريت شرکت خود با ورود خسارت هاي زياد روبرو خواهند شد. اين دوره چکيده اي از رشته  mba کسب و کار است. 

google+

linkedin

    هنوز درسی برای این دوره تعریف نشده است
`

مدرس: محمد میرزاوند

یک برنامه نویس بی ادعا

دیدگاه ها