کتاب مهندسی مخازن نفت کرافت - Applied Petroleum Reservoir Engineering, Craft
کتاب مهندسی بهره برداری نفت - Petroleum Production Engineering a Computer-Assisted Approach
کتاب آنالیز نمودار حفره باز پیشرفته - Applied Open Hole Log Analysis
مقدمه ای بر ازدیاد برداشت
jkwfjerkj
دانلود کتاب ترمودینامیک مولکولی پرازنیتز - Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria