کتاب مهندسی بهره برداری نفت - Petroleum Production Engineering a Computer-Assisted Approach
کتاب آنالیز نمودار حفره باز پیشرفته - Applied Open Hole Log Analysis