کتاب مهندسی بهره برداری نفت - Petroleum Production Engineering a Computer-Assisted Approach
کتاب آنالیز نمودار حفره باز پیشرفته - Applied Open Hole Log Analysis
مقدمه ای بر ازدیاد برداشت
دانلود کتاب ترمودینامیک مولکولی پرازنیتز - Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria