توپک رانی
جزوه چاه آزمایی دانشگاه تهران
ظرفیت دانشگاه های سراسر کشور در مهندسی نفت ( کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری)