توپک رانی
رفتار فازی سیالات مخزن طارق احمد
ظرفیت دانشگاه های سراسر کشور در مهندسی نفت ( کارشناسی - کارشناسی ارشد - دکتری)