دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی نفت - اردیبهشت 1396

/
دوره های آموزشی دپارتمان مهندسی نفت باتوجه به عدم تناسب م…
شکست هیدرولیک

مدیریت منابع آب در شکست هیدرولیک (قسمت دوم) - managing water supplies

/
مدیریت منابع آب در شکست هیدرولیک (قسمت دوم) قسمت اول: http://tupeg.i…