جریان در خطوط لوله دریایی

جریان در خطوط لوله گازی طولانی زیردریایی

/
جریان در خطوط لوله طولانی زیردریایی این ویدیو خط لوله ای گازی دریایی را …

دانلود نرم افزار Reactor Lab

/
نرم افزار Reactor Lab برای شبیه سازی تعداد زیادی از راکتورها نوشته …

XRD - FTIR - SEM tests for membranes

/
مجموعه ای از تست های متداول غشا های کامپوزیتی و معرفی چندین وبس…