دانلود کتاب Cooling Tower Fundamentals - برج های خنک کننده
دانلود کتاب ترمودینامیک مولکولی پرازنیتز - Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria