جزوه درسی عملیات واحد - تبخیر کننده ها - دکتر اسماعیلی
دانلود کتاب Cooling Tower Fundamentals - برج های خنک کننده
جزوه درسی عملیات واحد - تبخیر کننده ها - دکتر اسماعیلی
جزوه درسی عملیات واحد - تبخیر کننده ها - دکتر اسماعیلی
جزوه درسی عملیات واحد - تبخیر کننده ها - دکتر اسماعیلی
توپک رانی
جزوه درسی عملیات واحد - تبخیر کننده ها - دکتر اسماعیلی
دانلود کتاب ترمودینامیک مولکولی پرازنیتز - Molecular Thermodynamics of Fluid-Phase Equilibria
جزوه درسی عملیات واحد - تبخیر کننده ها - دکتر اسماعیلی