مطالب توسط سید صادق کرمانیان

اسلاگینگ (جریان لخته ای)

اسلاگینگ شبیه سازهای الگا و پایپ سیم بوسیله پیش بینی و جلوگیری از ناپایداری ها و خسارت ها به تجهیزات، به افزایش تولید و کاهش زمان از دست رفته کمک می کند.

مدلسازی چاه: پایا تا گذرا

مدلسازی چاه: پایا تا گذرا شبیه ساز جریان چندفازی پایای پایپ سیم و شبیه ساز جریان چندگانه دینامیک الگا، مهندسان را قادر می سازند تا راهبردهای طراحی و عملیاتی را برای شرایط مختلف تولید تعیین کنند.

مدلسازی دینامیک طی عمر چاه با استفاده از نرم افزار الگا

مدلسازی دینامیک طی عمر یک چاه این ویدیو چاه را پس از حفاری و تکمیل شبیه سازی و مراحل اصلی را تشریح می کند. پس از تکمیل چاه وارد سه فاز، تمیزکاری، بارگذاری مایعات و فرازآوری مصنوعی می شود که این سه مرحله را با ذکر مثالهایی و با رویکرد گذرا بررسی و تحلیل می […]