مطالب توسط سید صادق کرمانیان

مدلسازی دینامیک طی عمر چاه با استفاده از نرم افزار الگا

مدلسازی دینامیک طی عمر یک چاه این ویدیو چاه را پس از حفاری و تکمیل شبیه سازی و مراحل اصلی را تشریح می کند. پس از تکمیل چاه وارد سه فاز، تمیزکاری، بارگذاری مایعات و فرازآوری مصنوعی می شود که این سه مرحله را با ذکر مثالهایی و با رویکرد گذرا بررسی و تحلیل می […]